TeaM2121 Manifesto: „2121 ne inspiră!”


#1

TeaM2121 MANIFESTO

WHO ARE WE?

TeaM 2121 is an independent civic initiative stemming from the community and created for the community in order to maximize the "2021 CHANCE " for both the city of Timisoara and the region. This can only be achieved by mobilizing and involving as many people, associations, foundations, institutions and organizations as possible.


(credit foto Teatrul Thespis)

WHY TEAM 2121?

In 2021 Timisoara will be the European Capital of Culture, but this moment does not mean merely the development of the cultural sector, it also offers a unique window of opportunity for the city and the region all aspects dealing with the quality of life. This means permanent changes which will be affect every resident, such as:

 • a maximum level of energy throughout the city and catalyzing the European focus;
 • more tourists visiting Timisoara and Banat;
 • promoting local and regional values ​​and culture;
 • initiatives and opportunities for citizens: improving public transport, public spaces, patrimony, etc .;
 • improving the local education system by engaging in international projects and collaborations;
 • start-up opportunities;
 • linking the Timişoara community to European and international projects.

These are just some of the reasons why 2021 should unite us all!

WHAT DO WE BELIEVE IN?

We believe that the "2021 CHANCE " can be enhanced only by:

 • integrity - we always act honestly and responsibly;
 • involvement - we contribute in an pro-active and constructive manner putting in our energy, ideas and resources;
 • openness – we think, communicate, cooperate and act freely and transparently;
 • equality - we believe in the equal opportunities for everyone to get involved, contribute and benefit from the 2021 moment.

WHAT DO WE WANT TO DO?

Over the next two years and afterwards, TeaM 2021 aims to:

 • Identify needs and resources;
 • Inspire ideas and initiatives;
 • Mobilize people;
 • Unite communities;
 • Engage organizations and companies;
 • Implement projects;
 • Hold authorities accountable.

HOW DO WE WANT TO DO IT?

TeaM 2021 is a generator for projects and initiatives, a platform where needs are discussed and resources identified. TeaM 2021 is the place where ideas come to life.

TeaM 2021 will create and catalyze both the online and offline communities in order to transform the needs of the city into projects with social impact at community level.

TeaM 2021 will launch an online platform which will activate the community and various projects by stimulating debates on ideas and arguments on local themes and needs, following the EdgeRyders model, a collective information and expertise platform launched in 2011 by the European Commission. It is a platform for dialogue and collaboration, an international community organization bringing together change makers, IT experts, artists, activists, universities and international institutions (4500+ members, 100+ teams, edge arts projects culture ", www.edgeryders.eu).

The platform will serve as:

 • the first meeting point for creating and uniting communities,
 • a prerequisite for face-to-face meetings where we will assume specific roles, identify resources, and implement projects born on the online platform.

HOW CAN YOU GET INVOLVED?

Join the TeaM 2021 community if you think you can contribute to (1) the city’s planning for 2021 in the short term, (2) transforming the city into a dynamic, effervescent, creative community in the medium term, and (3) transforming Timisoara in a leading centre of our region.

Just as the motto of this initiative states, "2021 unites us all!", in TeaM 2021 there is a place for every citizen who wants to get involved, who believes in the transformation of the city and the region, and who hopes to improve the life quality of our communities.

Any idea that makes a difference in the community, any expertise that can improve an urban aspect, any initiative that brings innovation for the good of the community will receive the openness and support of the TeaM2021 community.

“CHANCE 2021” is your chance! Let’s act together!

TeaM2021 proposes a united team for Timisoara! WE ARE WAITING FOR YOU!

MANIFESTUL TeaM2021

CINE SUNTEM?

TeaM 2021 este o inițiativă civică independentă cu rădăcini în comunitate și creată pentru comunitate cu scopul de a valorifica la maxim „șansa 2021" pentru Timișoara și pentru regiune. Aceasta se poate realiza doar prin mobilizarea și implicarea unui număr cât mai mare de oameni, companii, asociații, fundații, instituții și organizații.

DE CE TeaM 2021?

Deși în 2021 Timișoara va fi Capitala Europeană a Culturii, acest moment nu înseamnă doar dezvoltarea sectorului cultural, ci oferă o fereastră de oportunitate unică pentru un salt al orașului și regiunii în tot ceea ce înseamnă calitatea vieții. Aceasta înseamnă schimbări permanente care vor fi simțite de fiecare locuitor cum ar fi:

 • un maxim de energie în oraș și catalizare a focusului european;
 • mai mulți turiști vor vizita Timișoara și Banatul;
 • promovarea valorilor și culturii locale și regionale;
 • inițiative și oportunități pentru cetățeni: îmbunătățirea transportului public, a spațiilor publice, a patrimoniului, etc;
 • îmbunătățirea sistemului de educație local, prin implicarea în proiecte și colaborări internaționale;
 • oportunități de start-up-uri;
 • conectarea comunității timișorene la proiecte europene și internaționale.

Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care 2021 ar trebui să ne unească pe toți!

ÎN CE CREDEM?

Credem că „șansa 2021" poate fi valorificată doar prin:

 • integritate – acționăm întotdeauna onest și responsabil;

 • implicare – contribuim activ și constructiv cu energie, idei și resurse;

 • deschidere – gândim, ne exprimăm, colaborăm și acționăm liber și transparent;

 • egalitate – credem în egalitatea de șanse a fiecăruia de a se implica, a contribui și a beneficia de momentul 2021.

CE VREM SĂ FACEM?

TeaM 2021 își propune în următorii doi ani și după:

 1. Să identifice nevoi și resurse;
 2. Să inspire idei și inițiative;
 3. Să mobilizeze oameni;
 4. Să unească comunități;
 5. Să implice organizații și companii;
 6. Să implementeze proiecte;
 7. Să responsabilizeze autorități.

CUM VREM SĂ FACEM?

TeaM 2021 este un generator de proiecte și inițiative, o platformă unde nevoile sunt discutate și resursele identificate. TeaM 2021 este locul unde ideile prind viață.

TeaM 2021 va crea și cataliza comunități online și offline care să transforme nevoile orașului în proiecte cu impact social la nivel de comunitate.

TeaM 2021 va lansa o platformă online de activare de comunități și proiecte, prin stimularea de dezbateri de idei și argumente pe teme și nevoi locale după modelul EdgeRyders, o platformă colectivă de informații și expertize lansată în 2011 de către Comisia Europeană. Ea este o platforma pentru dialog si colaborare, si o organizatie comunitara internationala reunind actori ai schimbării (change makers), experți IT, artiști, activiști, universități si instituții internaționale (4500+ membri, 100+ echipe, proiecte de tip „edge arts and culture", www.edgeryders.eu).

Platforma va servi:

 • ca prim loc de întâlnire pentru crearea și unirea comunităților,
 • ca premisă pentru întâlnirile offline (face to face) în care ne vom asuma roluri concrete, vom identifica resurse și vom implementa proiectele născute în platformă.

CUM POȚI SĂ TE IMPLICI?

Vino în comunitatea TeaM 2021 dacă crezi că poți contribui la (1) pregătirea Timișoarei pentru anul 2021, (2) la transformarea orașului pe termen mediu într-o comunitate dinamică, efervescentă, creativă, implicată și (3) la evoluția orașului pe termen lung într-un centru regional de referință.

Așa cum motto-ul inițiativei spune: „2021 ne unește pe toți!", în TeaM 2021 este loc pentru fiecare locuitor care vrea să se implice, care crede în transformare orașului și regiunii, care speră la îmbunătățirea calității vieții.

Orice idee care face o diferență în comunitate, orice expertiză care poate să îmbunătățească un aspect al urbei, orice inițiativă care aduce inovare spre binele comunității va primi deschiderea și sprijinul comunității TeaM2021.

„ȘANSA 2021" este ȘANSA TA! Hai să acționăm împreună!

TeaM2021 propune o echipă unită pentru Timişoara! TE AȘTEPTĂM!